Algemene voorwaarden Mesdisc

Op deze pagina vindt u onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze artikelen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.


1. Algemeen
Op alle artikelen zijn de volgende levering- en betalingscondities van toepassing.


De verkoop van een artikel komt tot stand na acceptatie van de bestelling en de bevestiging via e-mail.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en Mesdisc behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.


2. Prijzen
Alle prijzen staan vermeld in euro's en zijn inclusief 21% BTW maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.


3. Bestellingen
Met het plaatsen van een bestelling verklaart koper akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Bestellingen worden verzonden na ontvangst van de betaling. Bestellingen kunnen door Mesdisc worden geannuleerd in geval van geschillen met de klant over betaling.

Wanneer een artikel niet voorradig blijkt te zijn na het plaatsen van een bestelling, dan wordt u hierover zo snel mogelijk in kennis gesteld en kunt u eventueel de bestelling annuleren of een ander artikel bestellen. Bij annulering van de bestelling wordt het evt. reeds betaalde bedrag direct teruggeboekt.


4. Betaling
Alle bestellingen dienen in Euro’s te worden betaald.

Na een bestelling ontvangt u een e-mail ter bevestiging. In deze e-mail staan de totale kosten vermeld. Alle artikelen dienen vooruit betaald te worden via overschrijving.
Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na besteldatum.
Indien binnen deze periode nog geen betaling is ontvangen, wordt uw bestelling als niet gedaan beschouwd.

Betaling dient plaats te vinden via overschrijving op bankrekening:
NL84 INGB 0004 1056 82
Mesdisc
Buitenweg 15
7553 BA  Hengelo
Nederland


4. Verzenden en verzendkosten
Zendingen geschieden voor risico van de koper. Mesdisc is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van pakketten.

De keuze en wijze van verzending en verpakking is aan Mesdisc. Als het tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf verlaten. 

De verzendkosten binnen Nederland zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het artikel, incl. verpakkingsmateriaal. Indien koper dit wenst, kan een artikel aangetekend worden verzonden. Koper kan hierover, direct na het plaatsen van de bestelling, contact opnemen met Mesdisc, waarna het verzendbedrag zal worden aangepast op de totaalfactuur.

Voor verzendkosten van leveringen naar landen die niet staan aangegeven, kunt u contact met ons opnemen.

Bij het afrekenen worden de verzendkosten duidelijk vermeld.


5. Levertermijn
Nederland:
De bestelde artikelen worden in de regel binnen 3 werkdagen verstuurd na ontvangst van de betaling. Bezorging vindt doorgaans plaats binnen 2 dagen na versturing.

Voor de levertermijn van leveringen buiten Nederland kunt u contact met ons opnemen.

Als artikelen een langere levertijd dan 5 werkdagen hebben zal de koper via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen en eventueel reeds verrichtte betalingen zullen worden gerestitueerd.
Bij niet-tijdige levering dient u contact met ons op te nemen.

De verzending geschiedt volgens de AVG voorwaarden (Algemene Voorwaarden voor Goederenvervoer van TPG-post, welke na te lezen zijn op www.tpgpost.nl


6. Ruilen/retourneren
Na ontvangst van de door koper bestelde artikelen, heeft koper het recht de artikelen binnen 7 werkdagen na verzenddatum, retour te zenden. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Mesdisc. De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Franco en rembourszendingen worden door Mesdisc niet geaccepteerd.


Koper dient het artikel gefrankeerd naar ons terug te sturen, met vermelding van:
-  Datum van ontvangst
-  Reden van retournering
-  Of u een ander product wenst of uw geld terug
-  De benodigde rekeninginformatie voor de restitutie van het betaalde bedrag
E.e.a. kan ook vooraf per mail worden doorgegeven.


Na ontvangst van de retourzending zal het orderbedrag binnen 10 dagen teruggestort worden op het rekeningnummer van de koper. De bij de order betaalde verzendkosten worden ook teruggestort wanneer sprake is van retournering van de gehele order. Bij sprake van gedeeltelijke terugzending worden de verzendkosten niet gerestitueerd.

Dit recht is niet van toepassing indien:
-  kleding is gedragen, gewassen en/of beschadigd
-  sieraden zijn beschadigd
-  koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
-  vermissing van de originele verpakking/evt. aanhechting van labels


7. Productiefouten
Controleer de artikelen direct na ontvangst. Sommige sieraden die we leveren bestaan uit handwerk, daar kunnen dus eventueel kleine model- en/of kleurwijzigingen voorkomen.


Zijn er aantoonbare productiefouten aan een artikel, of is er een verkeerd artikel toegezonden, dan dient koper binnen 7 dagen na ontvangst contact met ons op te nemen via e-mail.
Vervolgens dient koper het artikel gefrankeerd terug te sturen.
Deze verzendkosten worden door Mesdisc vergoed. (let op: dit geldt uitsluitend als er iets mis is met het artikel buiten schuld van de koper om).

Bij de retourzending dient te worden vermeld:
-  Datum ontvangst at=rtikel
-  Reden van retournering
-  Of een vervangend product gewenst is of restitutie van het aankoopbedrag
-  De benodigde rekeninginformatie voor de restitutie van het betaalde bedrag, welke in ieder geval binnen
   10 dagen plaats zal vinden)
E.e.a. kan ook vooraf per mail worden doorgegeven.8. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Mesdisc gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mesdisc in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Mesdisc gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Mesdisc kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.10. Aansprakelijkheid
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Mesdisc in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Mesdisc niet aansprakelijk zijn, behoudens de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Mesdisc. De klant vrijwaart Mesdisc tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Mesdisc blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Mesdisc de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Mesdisc ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.